PRODUŽENO KRIVIČNO DELO KOD SEKSUALNIH DELIKATA SA DECOM

OGLEDI

KRIVIČNO PRAVO

UDK:343.541/.543-053.2/.6 (497.11)
COBISS.SR-ID 53343497

PRODUŽENO KRIVIČNO DELO KOD SEKSUALNIH DELIKATA SA DECOM
* Dr Marko Milović, advokat u Beogradu.

Rezime: Konstrukcija produženog krivičnog dela oduvek je bila problematična i stvarala nedoumice u sudskoj praksi. Sa donošenjem Krivičnog zakonika, te dileme su skoro prestale da postoje. Ipak kod krivičnih dela protiv ličnosti, u koja spadaju i krivična dela protiv polne slobode i dalje postoje određene dileme, i to kako u pogledu pojedinih seksualnih radnji, tako i u pogledu određenih seksualnih delikata. U radu smo se osvrnuli na član 61. KZ koji se odnosi na produženo krivično delo, a u vezi seksualnih delikata, naročito prema deci. Kroz pojedine starije i novije stavove sudske prakse u vezi ove problematike nastojali smo da razjasnimo situacije oko kojih i danas postoje različita tumačenja.
Ključne reči: produženo krivično delo, seksualni delikti, dete, seksualne radnje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)