Tag Archives for " opozivanje uslovne osude "

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po pravnosnažnoj krivičnoj presudi kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i nije isplatio zaostale rate na ime doprinosa za izdržavanje deteta niti je nastavio da plaća utvrđene rate, a sve to u roku od oko dve godine nakon donošenja presude, pravilno je prvostepeni sud opozvao uslovnu osudu izrečenu presudom.

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opozivanje uslovne osude

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opozivanje uslovne osude

Kada je okrivljeni izrečenom uslovnom osudom obavezan da plati zaostali dug na ime izdržavanja maloletne dece, a što nije učinio u ostavljenom roku, to je nebitna činjenica za opoziv uslovne osude da je okrivljeni u tom periodu deci, koja su boravila kod njega, kupovao garderobu, poklone, hranio ih i drugo.

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

Ako je uslovnom osudom osuđenom određeno ispunjenje neke obaveze, a on ne ispuni tu obavezu u roku određenom u presudi, sud može u okviru vremena proveravanja opozvati uslovnu osudu i izreći kaznu koja je utvrđena u uslovnoj osudi.