Tag Archives for " opoziv uslovne osude "

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po pravnosnažnoj krivičnoj presudi kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i nije isplatio zaostale rate na ime doprinosa za izdržavanje deteta niti je nastavio da plaća utvrđene rate, a sve to u roku od oko dve godine nakon donošenja presude, pravilno je prvostepeni sud opozvao uslovnu osudu izrečenu presudom.

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opoziv uslovne osude

Opoziv predstavlja jedini adekvatan epilog krivičnog postupka kada se osuđeni saglasio sa svojim obavezama i kada je više puta izjavio da će ih ispuniti ili da će bar početi sa ispunjenjem svojih obaveza, a u ostavljenom roku ne iskaže nameru da želi da ispuni svoju obavezu koja je bila obuhvaćena uslovnom osudom.

Opozivanje uslovne osude – član 551. tačka 1. ZKP i član 69. KZ

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opozivanje uslovne osude – član 551. tačka 1. ZKP i član 69. KZ

Kada je izrečenom uslovnom osudom okrivljeni obavezan da plati zakonskom zastupniku maloletnih tužilaca zaostale iznose na ime izdržavanja, za opoziv uslovne osude je nebitno da li je zakonski zastupnik pokrenuo izvršni postupak radi naplate potraživanja.

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza

Kada je pravnosnažnom presudom kojom je okrivljenom izrečena uslovna osuda utvrđena obaveza okrivljenog da u određenom roku plati zaostale iznose na ime izdržavanja deteta i da nastavi da plaća utvrđene mesečne iznose, pa ne ispuni nijednu od navedenih obaveza, ostvareni su uslovi za opozivanje uslovne osude, a ne za produženje roka radi ispunjenja obaveze.

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljena u ostavljenom roku uz uslovnu osudu, pa ni u znatno dužem roku, ne isplati ni deo svoje obaveze prema mal. oštećenom, iako je zdrava i sposobna za rad pa je tokom 2014. godine neko vreme i radila kao konobarica, osnovan je predlog da se uslovna osuda opozove.