Tag Archives for " opoziv uslovne osude "

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opoziv uslovne osude

Kada okrivljeni nije postupio po pravnosnažnoj krivičnoj presudi kojom je oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja i nije isplatio zaostale rate na ime doprinosa za izdržavanje deteta niti je nastavio da plaća utvrđene rate, a sve to u roku od oko dve godine nakon donošenja presude, pravilno je prvostepeni sud opozvao uslovnu osudu izrečenu presudom.

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opozivanje uslovne osude

Opoziv uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Opoziv uslovne osude

Opoziv predstavlja jedini adekvatan epilog krivičnog postupka kada se osuđeni saglasio sa svojim obavezama i kada je više puta izjavio da će ih ispuniti ili da će bar početi sa ispunjenjem svojih obaveza, a u ostavljenom roku ne iskaže nameru da želi da ispuni svoju obavezu koja je bila obuhvaćena uslovnom osudom.