Tag Archives for " višestruki povrata "

Sudska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen i da rešenje sadrži jasne razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja.

Višestruki povrat i primena blažeg zakona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat i primena blažeg zakona

Kada je okrivljeni, koji je ranije više puta osuđivan, više radnji krivičnog dela preduzeo pre stupanja na snagu zakonske odredbe koja se odnosi na višestruki povrat a samo jednu radnju izvršenja nakon stupanja na snagu odredbe člana 55a KZ za okrivljenog je blaži zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela.

Povrat i odmeravanje kazne prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije

 

UDK: 343.238(497.11)
COBISS.SR-ID 35451657

POVRAT I ODMERAVANJE KAZNE PREMA KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE

Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Ponovno vršenje krivičnih dela (povrat, recidivizam) značajan je krivičnopravni, kriminološki i penološki problem. U krivičnom pravu povrat je od značaja kod odmeravanja kazne, a preovlađuje shvatanje da povratnike treba strože kažnjavati, mada ima i drugačijih mišljenja. Izmene Krivičnog zakonika Republike Srbije iz 2019. godine uvode određene novine kod povrata, a uveden je i tzv. višestruki povrat. U članku se daju neke osnovne napomene o povratu, ukazuje na značaj povrata u uporednom pravu, a poseban akcenat je stavljen na analizu zakonskih rešenja o povratu, koja su uvedena poslednjim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije. Posebno je dato kritičko mišljenje u vezi sa stavom Vrhovnog kasacionog suda o tome šta se smatra “polovinom raspona propisane kazne”, u skladu sa odredbom člana 55a KZ.

Ključne reči: povrat, višestruki povrat, odmeravanje kazne, raspon kazne.

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Izračunavanje raspona kazne kod višestrukog povrata

Polovina raspona kazne dobija se tako što se vrši sabiranje minimuma i maksimuma propisane kazne i rezultat podeli sa dva.