Tag Archives for " izricanje uslovne osude "

Uslovi za izricanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uslovi za izricanje uslovne osude

Kada od poslednje osude kojom je okrivljenom izrečena uslovna osuda zbog umišljajnog krivičnog dela tokom 2018. godine nije proteklo više od pet godina, to prvostepeni sud u novom postupku koji je vođen protiv njega tokom 2021. godine nije mogao ponovo izreći uslovnu osudu, zbog čega se prvostepena presuda po žalbi javnog tužioca mora preinačiti.

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opozivanje uslovne osude