Tag Archives for " konvalidacija "

Konvalidacija i katastar nepokretnosti

UDK: 349.418:35.077

KONVALIDACIJA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI
Ranko Jakovljević, Republički geodetski zavod, SKN Negotin.

Rezime: U ovom radu daje se prikaz pojavnih oblika konvalidacije, vezano za postupanja u upravnim predmetima prilikom zasnivanja, ograničenja ili prestanka stvarnih prava na nepokretnostima.

Ključne reči: stvarna prava, katastar, sticanje, konvalidacija, zakon.

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

Sud može da prizna pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pisanom obliku, a na kome potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis.

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti koji ne ispunjava zakonom predviđenu formu može se konvalidirati ako su ispunjeni drugi zakonom propisani uslovi za konvalidaciju ugovora, a to je da je ugovor ispunjen u celosti i da nije povređeno pravo preče kupovine trećih lica, kao ni prinudni propis.

Validnost i konvalidacija Deklaracije o unapređenju odnosa sa Hrvatskom

UDK: 341.231.1(497.11:497.5)(094.2)
327(497.11:497.5)(094.2)

VALIDNOST I KONVALIDACIJA DEKLARACIJE O UNAPREĐENJU ODNOSA SA HRVATSKOM
Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union.

Rezime: Vlada kojoj je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabrana može da obavlja samo tekuće poslove u koje ne spada usvajanje akta o rešavanju problema i unapređivanju odnosa sa drugom državom. Ali, ako je takav akt u obostranom interesu, valja ga konvalidirati od strane novoformirane vlade.

Ključne reči: prestanak mandata, tehnička vlada, tekući poslovi, deklaracija, konvalidacija.