Category Archives for "Nove pravosudne profesije"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li se oslobađanje od plaćanja javnobeležničke nagrade za overe prepisa i kopija odnosi i na podnosioce zahteva za vraćanje oduzete imovine na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, imajući u vidu odredbu člana 10. navedenog zakona?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

Da li se nagrada javnom beležniku u visini od 50% nagrade iz člana 21. Tarifnog broja 1. stav 13. JBT obračunava i za solemnizaciju ugovora o poklonu u prvom naslednom redu između roditelja kao poklonodavca i deteta kao poklonoprimca ili isključivo za sastavljanje javnobeležničkog zapisa takvog ugovora?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

P i t a n j e:
Da li javni beležnik može da potvrdi (solemnizuje) clausulu intabulandi ako stranka (upisani vlasnik) ne može da pokaže solemnizovani ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnosti, već se poziva na neki drugi složen ugovor, koji obuhvata prenos prava svojine, a koji nije zaključen odnosno potvrđen u javnobeležničkoj formi (npr. ugovor o lizingu nepokretnosti, pozivom na član 42. stav 2. Zakona o finansijskom lizingu)?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

U određenim katastarskim opštinama postupak komasacije je u završnoj fazi utvrđivanja faktičkog stanja i sve parcele ulaze u jedinstvenu komasacionu masu. Da li se uz odgovarajuća upozorenja mogu overavati ugovori o prometu takvih nepokretnosti, bar stambenih objekata jer oni neće menjati položaj? Kako će RGZ postupati ako mu javni beležnik eventualno dostavi predmetne ugovore?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Kada prilikom sprovođenja ostavinskog postupka utvrdi da je naslednik lice koje nije sposobno za rasuđivanje, da li je javni beležnik dužan da po službenoj dužnosti traži od centra za socijalni rad da se postavi staratelj nasledniku koji nije sposoban za rasuđivanje ili je to obaveza učesnika u postupku?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li je notar u slučaju kada veštak proceni da je stranka sposobna za preduzimanje pravnog posla, ovlašćen da utvrđuje sposobnost stranke?
Bliže pojašnjenje problema. Stranke su dostavile javnom beležniku mišljenje veštaka specijaliste neuropsihijatrije sačinjeno nekoliko dana ranije, kojim je utvrđeno da je ugovornik sposoban da shvati značaj ugovora koji zaključuje i da je sposoban da izrazi svoju volju za zaključenje konkretnog ugovora. Prilikom solemnizacije isprave, iz neposrednog razgovora sa ugovornikom javni beležnik je utvrdio da je on dezorijentisan i da ne može da shvati značaj pravnog posla. Da li u konkretnom slučaju treba odbiti solemnizaciju ili solemnizovati ugovor budući da postoji nalaz i mišljenje veštaka kojim je utvrđeno da je ugovornik sposoban za preduzimanje pravnog posla?

1 2 3 5