Category Archives for "Nove pravosudne profesije"

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

U list nepokretnosti na jednoj katastarskoj parceli upisano je dvanaest poslovnih objekata u svojini jednog pravnog lica, koje je istovremeno imalac prava svojine i na zemljištu na kome se poslovni objekti nalaze. Vlasnik objekata i zemljišta na kome se oni nalaze zaključio je s bankom ugovor o kreditu, a kao sredstvo obezbeđenja kredita predviđen je upis hipoteke na četiri objekta.

A) Da li je uopšte moguće uspostaviti hipoteku samo na pojedinim objektima ili je ispravno založiti sve objekte zajedno sa celokupnim zemljištem na kome su izgrađeni?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Ako je postupak za raspravljanje zaostavštine ostavioca prekinut zbog naslednopravne transmisije, da li može da se nastavi kada je u ostavinskom postupku iza trasmitenta (ostaviočev naslednik koji je umro nakon ostavioca, ali pre okončanja ostavinskog postupka i pre nego što je dao naslednu izjavu) doneto rešenje o obustavi postupka zbog toga što ne postoji imovina ili je ipak potrebno da se donese rešenje o nasleđivanju kojim se oglašavaju transmitentovi naslednici (transmisari), a kao predmet nasleđivanja da se označi pravo na davanje nasledničke izjave?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

Da li se oslobađanje od plaćanja javnobeležničke nagrade za overe prepisa i kopija odnosi i na podnosioce zahteva za vraćanje oduzete imovine na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, imajući u vidu odredbu člana 10. navedenog zakona?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
Pitanja i odgovori

Da li se nagrada javnom beležniku u visini od 50% nagrade iz člana 21. Tarifnog broja 1. stav 13. JBT obračunava i za solemnizaciju ugovora o poklonu u prvom naslednom redu između roditelja kao poklonodavca i deteta kao poklonoprimca ili isključivo za sastavljanje javnobeležničkog zapisa takvog ugovora?

Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije

STRUČNI SAVET JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Pitanja i odgovori

P i t a n j e:
Da li javni beležnik može da potvrdi (solemnizuje) clausulu intabulandi ako stranka (upisani vlasnik) ne može da pokaže solemnizovani ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnosti, već se poziva na neki drugi složen ugovor, koji obuhvata prenos prava svojine, a koji nije zaključen odnosno potvrđen u javnobeležničkoj formi (npr. ugovor o lizingu nepokretnosti, pozivom na član 42. stav 2. Zakona o finansijskom lizingu)?

1 2 3 6