Tag Archives for " ugovor o prometu nepokretnosti "

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

Sud može da prizna pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pisanom obliku, a na kome potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen preko punomoćnika

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen preko punomoćnika

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zaključen preko punomoćnika, ne proizvodi pravno dejstvo, ukoliko je punomoćnik prekoračio granice ovlašćenja iz punomoćja, jer punomoćnik može preduzimati samo one pravne poslove za čije je preduzimanje ovlašćen.

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

Ugovor o prometu nepokretnosti koji ne ispunjava zakonom predviđenu formu može se konvalidirati ako su ispunjeni drugi zakonom propisani uslovi za konvalidaciju ugovora, a to je da je ugovor ispunjen u celosti i da nije povređeno pravo preče kupovine trećih lica, kao ni prinudni propis.