Tag Archives for " upravnosudska praksa "

Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda ponoviće se po tužbi stranke, ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.

Upravni spor pune jurisdikcije

UDK: 35.077.2

UPRAVNI SPOR PUNE JURISDIKCIJE
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda, u penziji.

Rezime: Osnovna karakteristika rešavanja u upravnom sporu pune jurisdikcije je u potpunosti i kompletnosti sudske zaštite budući da se sud uvažavanjem tužbe u upravnom sporu stavlja na mesto upravnog organa i sam rešava odnosnu upravnu stvar. Rešavanje kod suda mora da bude u celini jer posle tako donete presude upravni organ nema o čemu da odlučuje.
Dispozitiv takve presude suda sadrži dve meritorne odluke: presudu (iz sudske grane vlasti) kojom se tužba u upravnom sporu uvažava i rešenje (iz izvršne vlasti) kojom se u celini okončava određena upravna stvar.
Takvo odlučivanje od strane suda je poželjno, budući da doprinosi efikasnijoj zaštiti prava i pravnih interesa stranaka, na koji način i zaštiti države od mogućih naknada štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ključne reči: ograničena jurisdikcija, puna jurisdikcija, ograničenja, dve meritorne odluke, upravnosudska praksa.