Tag Archives for " upravna stvar "

Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda ponoviće se po tužbi stranke, ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.

Pravni akti organa državne uprave

UDK: 342.924(497.11)

PRAVNI AKTI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Ostvarivanje prava na sudsku zaštitu u upravnom sporu u okviru Ustavom Republike Srbije2) zajamčenog prava na pravično suđenje, usaglašenog sa pravom na pravično suđenje iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,3) zahteva jasno definisanje pojma pravnog akta kao predmeta upravnog spora. U tom kontekstu, autor pored opštih izlaganja o vrsti i pravnoj prirodi akata koje donose organi državne uprave u obavljanju delatnosti radi koje su obrazovani, razmatra teoretska i zakonodavna rešenja koja se odnose na date pojmove, uz navođenje odgovarajućih primera iz sudske prakse.
Kroz prikaz osnovnih karakteristika pravnih akata koje organi državne uprave donose, dat je poseban paralelni prikaz sličnosti i razlika između navedenih akata, kao osnova zaključivanja o pravnoj prirodi, pravnoj zaštiti i uslovima za sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Ključne reči: državna uprava, pravni akt, upravni akt, upravna stvar, pravna priroda, instrukcije, direktive, pravna zaštita, upravni spor.

Upravno postupanje u novom Zakonu o opštem upravnom postupku

UDK: 35.077.3(497.11)

UPRAVNO POSTUPANJE U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Novi Zakon o opštem upravnom postupku (primenjuje se od 1. 6. 2017. godine) je jedan od pet ključnih procesnih zakona u Srbiji. Drugi je zakon ove vrste posle Drugog svetskog rata.
U referatu su obrađeni načini postupanja u upravnom postupku kroz donošenje upravnih akata, garantnih akata,upravnih ugovora, upravnih radnji i pružanja javnih usluga. Da bi ova tema bila zaokružena prethodno su obrađena nova načela Zakona koja nisu postojala u prethodnom Zakonu.
Referat treba da doprinese boljem razumevanju Zakona što je od značaja, u prvom redu, za njegovu praktičnu primenu kod organa uprave i upravnog sudstva.

Ključne reči: upravna stvar, upravni akti, garantni akti, upravni ugovori, upravne radnje, pružanje javnih usluga.

Osnovna načela novog Zakona o opštem upravnom postupku

UDK: 342.9:35.077.3(497.11)

OSNOVNA NAČELA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Novi Zakon o opštem upravnom postupku je stupio na snagu 9. 3. 2016. godine, a u primeni je od 1. 6. 2017. godine. Odredbe čl. 9, 103. i 207. su u primeni od 8. 6. 2016. godine. To je drugi procesni zakon ove vrste od Drugog svetskog rata. Zadatak ovog rada je da prikaže novine u načelima Zakona u odnosu na Zakon koji prestaje da važi početkom primene novog, a i da ukaže na sadržinu načela onako kako ih vidi sudska praksa što će omogućiti i potpuniju primenu ostalih procesnih odredbi. Poruka rada zasnovana na pristupu tumačenja kako samih načela tako i čitavog zakona je u promeni svesti o značaju Zakona i stavljanje u njegovo središte položaja stranke sa njenim pravima i pravnim interesima u postupku, naravno, i sa obavezama. Na taj način i građanin doživljava državu kao svoju, pa će i na zakonu utvrđene obaveze lakše podnositi.

Ključne reči: ZUP, upravna stvar, načela, upravno-sudska praksa, zaštita stranke.

Upravni akti i naredbodavni akti

UDK: 342.924:355.1(497.11)
342.924:351.74(497.11)

UPRAVNI AKTI I NAREDBODAVNI AKTI
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Pored opštih izlaganja o pojmovnim određenjima upravnih i naredbodavnih akata, u referatu se razmatraju teorijska i zakonodavna rešenja koja se odnose na date pojmove, uz navođenje odgovarajućih primera iz sudske prakse.
U tom pravcu je obrađen prikaz osnovnih karakteristika upravnih akata i naredbodavnih akata, a posebna pažnja je posvećena paralelnom prikazu sličnosti i razlika između navedenih akata kroz date karakteristike, kao osnova zaključivanja o pravnoj prirodi, pravnoj zaštiti i uslovima za sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Ključne reči: upravni akt, naredbodavni akt, upravna stvar, pravna priroda, pravna zaštita, upravni spor.

Odlaganje izvršenja

UPRAVNO PRAVO

Odlaganje izvršenja

Stranka u postupku kod Upravnog suda može da traži odlaganje izvršenja drugostepenog rešenja samo pod uslovom da je njime meritorno odlučeno i izmenjeno prvostepeno rešenje.