Tag Archives for " Upravni sud "

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje odluke Upravnog suda

Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke, kada je Upravni sud ocenjivao zakonitost rešenja donetog u postupku revizije ako u upravnom postupku, koji je prethodio reviziji, nije isključena žalba, a zahtev za preispitivanje nije predviđen zakonom u predmetnoj upravnoj stvari i Upravni sud nije odlučivao u punoj jurisdikciji.

Postupanje Upravnog suda u slučaju nedostavljanja spisa od strane tuženog organa

UPRAVNO PRAVO

Postupanje Upravnog suda u slučaju nedostavljanja spisa od strane tuženog organa

Ako tuženi organ posle drugog zahteva ne dostavi spise predmeta u roku od osam dana ili ako izjavi da ih ne može dostaviti, Upravni sud može da reši spor i bez spisa, pri čemu će sam da utvrdi činjenično stanje na raspravi.

Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda ponoviće se po tužbi stranke, ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.