Tag Archives for " upravni akti "

Postupak prinudne naplate poreske obaveze

UPRAVNO PRAVO

Postupak prinudne naplate poreske obaveze

Poreski obveznik ima pravo da, pre no što započne postupak prinudne naplate, raspravi sporna pitanja u vezi iznosa dospele poreske obaveze.

Ponavljanje upravnosudskog postupka

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnosudskog postupka

Postupak završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem suda ponoviće se po tužbi stranke, ako stranka sazna za nove činjenice, ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi bili izneti ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.

Upravno postupanje u novom Zakonu o opštem upravnom postupku

UDK: 35.077.3(497.11)

UPRAVNO POSTUPANJE U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Novi Zakon o opštem upravnom postupku (primenjuje se od 1. 6. 2017. godine) je jedan od pet ključnih procesnih zakona u Srbiji. Drugi je zakon ove vrste posle Drugog svetskog rata.
U referatu su obrađeni načini postupanja u upravnom postupku kroz donošenje upravnih akata, garantnih akata,upravnih ugovora, upravnih radnji i pružanja javnih usluga. Da bi ova tema bila zaokružena prethodno su obrađena nova načela Zakona koja nisu postojala u prethodnom Zakonu.
Referat treba da doprinese boljem razumevanju Zakona što je od značaja, u prvom redu, za njegovu praktičnu primenu kod organa uprave i upravnog sudstva.

Ključne reči: upravna stvar, upravni akti, garantni akti, upravni ugovori, upravne radnje, pružanje javnih usluga.