Tag Archives for " ponavljanje upravnog spora "

Rok u kome se može tražiti ponavljanje upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Rok u kome se može tražiti ponavljanje upravnog spora

Ponavljanje upravnog spora može se tražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja, osim u slučaju iz člana 56. stav 1. tačka 7. ZUS, kada se može tražiti u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke Evropskog suda za ljudska prava u ”Sl. glasniku RS”.

Ponavljanje upravnog spora

UPRAVNO PRAVO

Ponavljanje upravnog spora

Upravni spor završen pravnosnažnom presudom ili rešenjem Upravnog suda ponoviće se po tužbi stranke ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze, na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rešen za nju da su te činjenice, odnosno dokazi, bili izneti ili upotrebljeni u ranijem sudskom postupku.