Tag Archives for " upravni spor "

Odlaganje izvršenja rešenja do donošenja odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

 

Odlaganje izvršenja rešenja do donošenja odluke Upravnog suda

Rešenje Upravnog suda, kojim je odbačen zahtev stranke za odlaganje izvršenja prvostepenog rešenja pre podnošenja tužbe, ne predstavlja pravnosnažnu odluku Upravnog suda iz člana 49. stav 1. Zakona o upravnim sporovima, čije preispitivanje stranka može tražiti pred Vrhovnim kasacionim sudom podnošenjem zahteva za preispitivanje sudske odluke kao vanrednog pravnog sredstva.

Učešće zainteresovanog lica u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Učešće zainteresovanog lica u upravnom sporu

Zainteresovano lice jeste lice kome bi poništaj osporenog upravnog akta neposredno bio na štetu, a u upravnom sporu zainteresovano lice je jedna od stranaka i sud je dužan da mu omogući učešće u sporu.

Tužilac u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Tužilac u upravnom sporu

Tužilac u upravnom sporu može da bude fizičko, pravno ili drugo lice, ako smatra da mu je upravnim aktom povređeno neko pravo ili na zakonu zasnovani interes, a pod interesom nekog lica zasnovanim na zakonu podrazumeva se samo onaj koji svoje uporište ima u zakonu.

Predmet tužbenog zahteva u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Predmet tužbenog zahteva u upravnom sporu

Tužbom se u upravnom sporu može osporavati samo konačni upravni akt, odnosno pojedinačni akt kojim se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu koga u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita.