Tag Archives for " upravni akt "

Pravni akti organa državne uprave

UDK: 342.924(497.11)

PRAVNI AKTI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Ostvarivanje prava na sudsku zaštitu u upravnom sporu u okviru Ustavom Republike Srbije2) zajamčenog prava na pravično suđenje, usaglašenog sa pravom na pravično suđenje iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,3) zahteva jasno definisanje pojma pravnog akta kao predmeta upravnog spora. U tom kontekstu, autor pored opštih izlaganja o vrsti i pravnoj prirodi akata koje donose organi državne uprave u obavljanju delatnosti radi koje su obrazovani, razmatra teoretska i zakonodavna rešenja koja se odnose na date pojmove, uz navođenje odgovarajućih primera iz sudske prakse.
Kroz prikaz osnovnih karakteristika pravnih akata koje organi državne uprave donose, dat je poseban paralelni prikaz sličnosti i razlika između navedenih akata, kao osnova zaključivanja o pravnoj prirodi, pravnoj zaštiti i uslovima za sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Ključne reči: državna uprava, pravni akt, upravni akt, upravna stvar, pravna priroda, instrukcije, direktive, pravna zaštita, upravni spor.

Upravni akt kao uslov za podnošenje tužbe za naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO

Upravni akt kao uslov za podnošenje tužbe za naknadu štete

Postojanje posebnog rešenja tuženog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kojim je tužiocu kao korisniku vojne penzije priznato pravo na vanredno usklađivanje penzije za utuženi period, nije uslov da tužilac u parničnom postupku podnese tužbu protiv Fonda radi naknade štete zbog toga što tuženi nije izvršio isplatu penzija u skladu sa zakonom.

Ocenjivanje zakonitosti konačnog upravnog akta

USTAVNO PRAVO

Ocenjivanje zakonitosti konačnog upravnog akta

Kada u upravnom sporu zakonitost konačnog upravnog akta proverava na podlozi činjenica utvrđenih u upravnom postupku, ne postoji obaveza Upravnog suda da obrazlaže sve navode tužbe ukoliko su oni već isticani u upravnom postupku koji je prethodio upravnom sporu i u tom postupku bili ocenjeni.

Upravni akti i naredbodavni akti

UDK: 342.924:355.1(497.11)
342.924:351.74(497.11)

UPRAVNI AKTI I NAREDBODAVNI AKTI
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Pored opštih izlaganja o pojmovnim određenjima upravnih i naredbodavnih akata, u referatu se razmatraju teorijska i zakonodavna rešenja koja se odnose na date pojmove, uz navođenje odgovarajućih primera iz sudske prakse.
U tom pravcu je obrađen prikaz osnovnih karakteristika upravnih akata i naredbodavnih akata, a posebna pažnja je posvećena paralelnom prikazu sličnosti i razlika između navedenih akata kroz date karakteristike, kao osnova zaključivanja o pravnoj prirodi, pravnoj zaštiti i uslovima za sudsku zaštitu u upravnom sporu.

Ključne reči: upravni akt, naredbodavni akt, upravna stvar, pravna priroda, pravna zaštita, upravni spor.

Novija upravno-sudska praksa u upravnom sporu

UDK: 351.942(497.11)

NOVIJA UPRAVNO-SUDSKA PRAKSA U UPRAVNOM SPORU
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji.

Rezime: Posle četiri godine rada Upravnog suda, kao specijalizovanog, i isto toliko godina primene aktuelnog Zakona o upravnim sporovima, formirana je odgovarajuća sudska praksa čiji je deo iznet u ovom referatu.
Svakako, kvalitetu zauzetih pravnih stavova Upravnog suda doprinosi primena još uvek aktuelnih pravnih stavova ranijeg Vrhovnog suda Srbije – Upravnog odeljenja. To će biti osnova za zauzimanje i budućih pravnih stavova, jer samo predvidive presude sudova, zasnovane na dostupnim pravnim stavovima, vraćaju veru građana u sudsku vlast.
Dvostepeno upravno sudstvo uz specijalizaciju sudija po materijama i njihova posvećenost uz podizanje nivoa stručnosti su dalji pravci razvoja upravnog sudstva u nas.

Ključne reči: upravno-sudska praksa, upravni akt, upravni spor, rasprava, spor pune jurisdikcije.