Tag Archives for " dug za komunalne usluge "

Dug za komunalne usluge

OBLIGACIONO PRAVO

Dug za komunalne usluge

Tuženi koji je prodao stan, dužan je da blagovremeno obavesti preduzeće za objedinjenu naplatu o danu kada će prestati da koristi stan. Kako je tuženi još 2007. godine otuđio stan, za koji tužilac traži naplatu komunalnih usluga, a da o promeni vlasnika nije obavestio tužioca, to je pravilno prvostepeni sud obavezao tuženog na isplatu duga za komunalne usluge za predmetni stan.

Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

Kad komunalno preduzeće daje objedinjeni račun za više vrsta usluga postupa protivpravno kad isključi korisniku vodu koja je plaćena, zbog neplaćenog dela računa koji se odnosi na potrošnju gasa.