Tag Archives for " prigovor radi prebijanja "

Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku

Uslov za prebijanje potraživanja u stečajnom postupku jeste da je stečajni poverilac pre podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka stekao pravo na prebijanje svog potraživanja, pri čemu se pravo na prebijanje, odnosno ispunjenost uslova za prebijanje kao način prestanka obaveze ceni u skladu sa odredbom člana 336. ZOO.

Prigovor radi prebijanja

UDK: 347.43
347.937

PRIGOVOR RADI PREBIJANJA
Prof. dr Gordana Stanković, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu.

U spomen na prof. Slobodana Perovića

Rezime: Autor u radu analizira prigovor radi prebijanja kao parničnu radnju koja sadrži novi zahtev za presudu, njegovu pravnu prirodu, postupak povodom prigovora i odluke koje donosi sud. Pored toga, autor ukazuje i na razlike koje postoje između kompenzacione izjave, kao materijalnopravne radnje, i kompenzacionog prigovora, kao sredstva materijalnopravne odbrane tuženog od tužbe u parnici s obzirom na to da se u sudskoj praksi često ne razlikuju ove dve parnične radnje i njihova procesna dejstva. S obzirom na dileme koje postoje u postupku izvršenja u pogledu sudske kompenzacije i shodne primene pravila parnične procedure u postupku izvršenja, autor se ukratko osvrće i na te probleme.

Ključne reči: zakonska (građanskopravna) kompenzacija, sudska kompenzacija, kompenzaciona izjava, kompenzacioni prigovor, prigovor radi prebijanja.