Tag Archives for " rešenje o spajanju postupka stečaja "

Prijava založnog potraživanja u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Prijava založnog potraživanja u stečajnom postupku

Založni poverioci nisu dužni da prijave potraživanje, ali su dužni da stečajni sud obaveste o postojanju založnog prava na imovini stečajnog dužnika.

Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku

PRIVREDNO PRAVO

Prebijanje potraživanja u stečajnom postupku

Uslov za prebijanje potraživanja u stečajnom postupku jeste da je stečajni poverilac pre podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka stekao pravo na prebijanje svog potraživanja, pri čemu se pravo na prebijanje, odnosno ispunjenost uslova za prebijanje kao način prestanka obaveze ceni u skladu sa odredbom člana 336. ZOO.

Stečaj povezanih privrednih društava

UDK: 347.736

STEČAJ POVEZANIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije.

Rezime: Zakonom o stečaju nije posebno uređeno pitanje sprovođenja zajedničkog postupka stečaja nad svim povezanim privrednim društvima. Zato je u praksi sporno da li se i pod kojim uslovima može sprovesti takav postupak. Sistematskim i logičkim tumačenjem može se pouzdano zaključiti da je takav postupak pravno moguće sprovesti u okviru postojećeg normativnog uređenja stečaja. Zato je potrebno prethodno doneti rešenje o spajanju već pokrenutih postupaka stečaja nad povezanim privrednim društvima. Time se stvaraju neophodne procesnopravne pretpostavke za sprovođenje jedinstvenog postupka unovčenjem novine, ili prodajom svih povezanih privrednih društava kao pravnih lica. Novčana sredstva ostvarena unovčenjem imovine povezanih društava raspoređuju se na svakog od njih srazmerno prethodno utvrđenom procentu tržišne vrednosti njihove pojedinačne imovine u odnosu na ukupnu procenjenu vrednost celokupne imovine svih povezanih društava i tako utvrđuje zasebna stečajna masa svakog povezanog privrednog društva koja će predstavljati predmet namirenja njihovih pojedinačnih poverilaca u skladu sa zakonom propisanim isplatnim redovima. Nad povezanim privrednim društvima može se sprovesti jedinstven postupak reorganizacije usvajanjem zajednički predloženog unapred pripremljenog plana za sva povezana privredna društva. Jedinstveni postupak reorganizacije povezanih društava se može sprovesti i nakon pokretanja stečajnog postupka, uz uslov da se prethodno donese rešenje o spajanju svih postupaka stečaja nad tim licima i zajednički predložen plan za sve njih usvoji na način i pod uslovima propisanim odredbom člana 165. Zakona o stečaju.

Ključne reči: povezana privredna društva; jedinstven postupak stečaja; rešenje o spajanju postupka stečaja; jedinstvena reorganizacija.