Tag Archives for " kapara "

Sporovi male vrijednosti

Sporovi male vrijednosti

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi za svoje odluke dali detaljno, jasno i argumentovano obrazloženje u pogledu izvedenih dokaza i njihove pravne valjanosti, te kada nema elemenata koji bi ukazivali na proizvoljnu primjenu pozitivnopravnih propisa. Osim toga, Ustavni sud zaključuje da u okolnostima konkretnog slučaja ne postoji kršenje apelantovog prava na „suđenje u razumnom roku“, kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u periodu od pet godina i nešto više od 11 mjeseci donijeli tri meritorne i jednu procesnu odluku, kao i kada je apelant u određenom dijelu doprinio dužini trajanja predmetnog postupka.

Kapara kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Kapara kod ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Kada ugovor o kupoprodaji nepokretnosti nije zaključen u propisanoj formi, onda se izvršena isplata ne može smatrati kaparom, jer je kapara akcesorna i ne postoji bez zaključenog ugovora.

Kapara u našem pravnom sistemu

UDK: 347.447.6

KAPARA U NAŠEM PRAVNOM SISTEMU
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda.

Rezime: Kapara bi se mogla definisati kao suma novca ili neka druga vrednost koju jedna strana daje drugoj kao znak da je ugovor zaključen i kao sigurnost da će se izvršiti obaveze iz ugovora.
Druga je funkcija kapare u tome što ona služi kao sigurnost da će se ugovorne obaveze ispuniti. Ako se ugovor ispuni, tada se kapara, ukoliko je istovremena s ugovornom činidbom, uračunava u činidbu.
Kapara se mora vratiti ako stranke sporazumno raskinu ugovor, zatim ako do ispunjenja ugovora nije došlo usled uzroka za koji nijedna stranka ne odgovara (npr. usled više sile) ili u slučaju ako su obe stranke krive za neizvršenje ugovora.
Drugačija je situacija ako je samo jedna strana kriva za neizvršenje ugovora. Tu treba razlikovati da li je za neizvršenje ugovora kriva ona strana koja je dala kaparu, ili ona strana koja je kaparu primila.

Ključne reči: kapara, ispunjenje ugovora, neizvršenje ugovora.

Kapara i odustanak od ugovora

OBLIGACIONO PRAVO

Kapara i odustanak od ugovora

Kada je uz kaparu ugovoreno pravo odustanka od ugovora to pravo ima svaka od stranaka uz jednake pravne posledice odustanka, koje se obezbeđuju tako što ona strana koja je kaparu dala nema pravo na vraćanje već je gubi, a strana koja je primila kaparu vraća je udvojeno.