Tag Archives for " prigovor zastarjelosti "

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

U slučaju kada je šteta prouzrokovana krivičnim delom, ako je za krivično gonjenje predviđen duži rok zastarelosti od rokova propisanih članom 376. ZOO, zahtev za naknadu štete prema svakom odgovornom licu, a ne samo prema štetniku, zastareva kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, ako je pravnosnažnom presudom utvrđeno postojanje krivičnog dela i okrivljeni oglašen krivim za krivično delo.

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Prigovor zastarjelosti

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Prigovor zastarjelosti

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u okolnostima konkretnog slučaja nema ništa što bi uputilo na zaključak da su redovni sudovi proizvoljno tumačili i primijenili materijalno pravo kada su zaključili da je osnovan prigovor zastarjelosti koji je istakao tuženi, a zbog čega su kao neosnovan odbili apelantov tužbeni zahtjev koji ničim nije učinio mogućim i vjerovatnim da nije bio u mogućnosti da iskoristi raspoloživa pravna sredstva i tako utiče na prekid zastarjelosti.