Tag Archives for " zastarelost zahteva "

Zastarelost prava na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost prava na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode zastareva za tri godine od dana pravnosnažnosti prvostepene odbijajuće ili oslobađajuće presude, odnosno pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim je postupak obustavljen ili optužba odbijena, a ako je povodom žalbe rešavao Apelacioni sud – od dana prijema odluke Apelacionog suda.

Zastarelost zahteva za naknadu inflatorne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost zahteva za naknadu inflatorne štete

Početak roka zastarelosti za podnošenje zahteva za naknadu inflatorne štete, ne teče od momenta saznanja za visinu osnovnog duga, niti od momenta pokušaja prinudne naplate glavnog duga u izvršnom postupku, već za podnošenje ovog zahteva počinje teći novi rok i to od momenta kada je poverilac saznao da je došlo do potpunog gubitka novčane supstance iz osnovnog potraživanja.