Tag Archives for " zastarelost izvršenja kazne "

Zastarelost izvršenja kazne

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne

U krivičnom postupku u kome je suđeno u odsustvu okrivljenog i u kome dođe do ponavljanja krivičnog postupka, pa se ranija presuda u celosti održi na snazi, rok zastarelosti izvršenja kazne počinje da teče od dana kada je ta prvobitna presuda postala pravnosnažna, a ne od dana pravnosnažnosti presude donete u ponovljenom postupku.

Zastarelost izvršenja kazne izrečene za učinjene poreske prekršaje

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost izvršenja kazne izrečene za učinjene poreske prekršaje

Na zastarelost izvršenja kazne izrečene za učinjene poreske prekršaje primenjuju se odredbe člana 77. Zakona o prekršajima, po kojem apsolutna zastarelost izvršenja nastupa posle dve godine od pravnosnažnosti presude kojom je kazna izrečena.