Tag Archives for " prekid zastarelosti krivičnog gonjenja "

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Vreme zastarelosti krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela ne računa se zasebno za svaku krivično-pravnu radnju koja je ušla u sastav produženog krivičnog dela, već zastarelost počinje teći od momenta od kada je preduzeta radnja poslednjeg krivičnog dela koja je obuhvaćena produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo delo.