Tag Archives for " zastarelost potraživanja naknade štete "

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Kad je šteta prouzrokovana krivičnim delom, a za krivično gonjenje je predviđen duži rok zastarelosti, zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja, a prekid zastarevanja krivičnog gonjenja povlači za sobom i prekid zastarevanja zahteva za naknadu štete.

Zastarelost potraživanja naknade štete za pretrpljene duševne bolove usled umanjenja životne aktivnosti

USTAVNO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade štete za pretrpljene duševne bolove usled umanjenja životne aktivnosti

Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti, računa se od trenutka kada je bolest iz akutne faze prešla u hroničnu fazu i tako poprimila oblik konačnog stanja, bez obzira na činjenicu kada je podnosiocu saopšteno da boluje od takve bolesti i bez obzira na to što lečenje nije završeno i što može trajati do kraja života.