Tag Archives for " zastarjelost "

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja

Zastarevanje potraživanja koje pripada osiguravaču prema trećem licu odgovornom za nastupanje osiguranog slučaja, počinje teći kad i zastarevanje potraživanja osiguranika prema tom licu i navršava se u istom roku.

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, a u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala.

Nova zakonska rješenja u Federaciji BiH – osvrt na novu Krivičnog zakona iz juna 2016. godine

UDK: 343.21(497.6)”2016″

NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA U FEDERACIJI BIH – OSVRT NA NOVELU KRIVIČNOG ZAKONA IZ JUNA 2016. GODINE
Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ, prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ, prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ

Rezime: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je nedavno usvojio radikalne izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na taj način je u ovu oblast kaznenog prava unijeto više novina, kako u oblasti opšteg dijela, tako još više u oblasti posebnog dijela krivičnog prava. Tako je zakonodavac ovu značajnu oblast unaprijedio na osnovu novih zakonskih rješenja, ali i uskladio postojeća rješenja sa sličnim rješenjima u ostalim krivičnim zakonima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. O osnovnim i najznačajnijim karakteristikama ove novele Krivičnog zakona Federacije BiH govori se u ovom radu.

Ključne riječi: krivični zakon, izmjene, zastarjelost, pomilovanje, nova krivična djela, sankcije.