Tag Archives for " zastarelost naknade štete "

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, a u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala.

Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti

USTAVNO PRAVO

Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti

Rok zastarelosti naknade štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog umanjenja životne aktivnosti, računa se od trenutka kada je bolest (psihička) iz akutne faze prešla u hroničnu fazu i tako poprimila oblik konačnog stanja, bez obzira na činjenicu što lečenje oštećenog nije završeno i što može trajati do kraja njegovog života.

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

Zastarelost naknade štete prouzrokovane krivičnim delom vezuje se za zastarelost krivičnog gonjenja, pa je pokretanjem i vođenjem krivičnog postupka prekinut i rok zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom.