Tag Archives for " troškovi parničnog postupka "

Naknada troškova postupka i porez na dodatu vrednost (PDV) za pruženu advokatsku uslugu

UDK: 347.965.7(497.11)

NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA I POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV) ZA PRUŽENU ADVOKATSKU USLUGU
Darko Prstić, sudija Osnovnog suda u Negotinu.

Rezime: U radu su prikazana osnovna shvatanja oko primene pojedinih odredbi Zakona o parničnom postupku koje uređuju troškove parničnog postupka, kao i odredbi važećeg Zakona o porezu na dodatu vrednost, a u svetlu usvojenog pravnog shvatanja Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o ostvarivanju prava na naknadu troškova na ime PDV-a na advokatske usluge od dana 5. 7. 2017. godine, koji je izmenjen i dopunjen na sednici istog odeljenja dana 3. 3. 2020. godine. Svrha i cilj ovog teksta je da podseti kolege, ali i stranke koje inicijalno pokreću postupak pred sudom, kao i one protiv kojih se postupak vodi radi zaštite prava, da odluka suda, kako u pogledu tužbenog zahteva, tako i u pogledu troškova postupka, mora biti zaSnovana na primeni prava, a kojoj prethodi utvrđivanje činjenica, relevantnih za odlučivanje, s tim da autor pored analize navedenog pravnog shvatanja, kroz tekst upućuje i na posledice različitog postupanja sudova prilikom njegovog tumačenja. Ukazuje se i na potrebu davanja jasnih smernica radi ujednačavanja sudske prakse i osnovano upućuje na ponovno razmatranje pitanja prava stranaka na naknadu troškova na ime PDV-a za advokatsku uslugu, imajući u vidu suštinsku razliku krivičnog i građanskog postupka, položaj strana u ovim postupcima, te navedenu razliku koja se odnosi na pravo izbora advokata, ne dovodeći pritom u pitanje Ustavom garantovano pravo stranke na pravnu pomoć.

Ključne reči: troškovi parničnog postupka, naknada troškova, advokatska usluga, porez na dodatu vrednost, pravno shvatanje, izbor advokata i slobodan izbor advokata.

Troškovi parničnog postupka posle povlačenja tužbe nakon vansudskog sporazuma

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka posle povlačenja tužbe nakon vansudskog sporazuma

Kada su stranke postigle dogovor i sporazumele se o deobi imovine, onda je nakon povlačenja tužbe pravilna odluka suda da svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

Kada je tužilja podnela tužbu radi naknade materijalne štete nastale na njenoj parceli zbog radova za izgradnju auto-puta, a tužilja povuče tužbu nakon odluke opštinske uprave da joj se nepokretnost ekspropriše, tada ima pravo na naknadu troškova parničnog postupka, a koju treba da plati tuženik.