Tag Archives for " lokalna samouprava "

Ovlašćenje skupštine grada da svojim opštim aktom bliže utvrdi uslove i način držanja i zaštite domaćih životinja

USTAVNO PRAVO

Ovlašćenje skupštine grada da svojim opštim aktom bliže utvrdi uslove i način držanja i zaštite domaćih životinja

Skupština opštine, odnosno skupština grada može svojim opštim aktom bliže da utvrdi uslove i način držanja i zaštite domaćih životinja i da u okviru toga odredi kako područja na kojima je držanje domaćih životinja zabranjeno, tako i vrstu i broj domaćih životinja čije je držanje na određenim područjima dozvoljeno.

Utvrđivanje predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti

Zakonom nije propisana obaveza jedinice lokalne samouprave da organizuje i sprovede javnu raspravu u postupku utvrđivanja predloga odluke o obavljanju komunalnih delatnosti i da istu donese nakon održane javne rasprave.

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

USTAVNO PRAVO

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

Javno preduzeće – vršilac komunalne delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, zakonom nije ovlašćeno da svojim aktom uređuje uslove za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije, već je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Donošenje opštih akata iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave

USTAVNO PRAVO

Donošenje opštih akata iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Donošenje opštih akata lokalne samouprave u nadležnosti je skupštine jedinice lokalne samouprave, a ne predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, koji je nadležan samo za donošenje pojedinačnih akata za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom skupštine.

Utvrđivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom

Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost snabdevanja toplotnom energijom utvrđuje cenu snabdevanja krajnjih kupaca na osnovu metodologije koju je donela Vlada, a na utvrđenu cenu saglasnost daje jedinica lokalne samouprave.

Nadležnost poreske uprave

UPRAVNO PRAVO

Nadležnost poreske uprave

Poreska uprava je nadležna da odlučuje samo po pravnim lekovima uloženim protiv poreskih upravnih akata, a kako naknada za korišćenje građevinskog zemljišta ne predstavlja ni porez ni sporedno poresko davanje, to Poreska uprava nije nadležna da odlučuje po žalbi u ovoj upravnoj stvari.

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

USTAVNO PRAVO

Ozakonjenje nelegalno izgrađenih objekata

To što je Zakonom o ozakonjenju objekata propisano da se u postupku ozakonjenja objekata, umesto doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, plaća taksa za ozakonjenje objekata, vlasnici nelegalno izgrađenih objekata nisu stavljeni u privilegovani položaj u odnosu na lica koja su legalno gradili svoje objekte.

Sadržaji i karakteristike Zakona o komunalnoj miliciji Republike Srbije

UDK: 351.745(497.11)

SADRŽAJI I KARAKTERISTIKE ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Narodna skupština je usvojila Zakon o komunalnoj miliciji, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 49 od 8. jula 2019. godine, a stupio je na pravnu snagu osmog dana od momenta objavljivanja. U pitanju je detaljan i relativno obiman pravni akt, koji po broju članova nadmašuje ranije važeći Zakon o komunalnoj policiji iz 2009. godine. Intencija zakonodavca u ovom slučaju bila je da se, radi delotvornijeg obavljanja poslova komunalne milicije, preciziraju i prošire njene nadležnosti u primeni ovlašćenja provere identiteta, traženja obaveštenja, zaustavljanja i pregledanja vozila i drugih propisanih ovlašćenja. Međutim, osnovni razlog za donošenje ovog zakona bila je potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, a ne samo u gradovima. Donošenje ovog zakona znači i usklađivanje sa činjenicom da naziv „policija” mogu koristiti samo ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane, ali i usklađivanje sa preporukama Zaštitnika građana u delu koji se odnosi na policijska ovlašćenja. Najzad, smatra se da donošenje ovog zakona predstavlja krupan iskorak na planu neophodnih reformi i procesa racionalizacije ne samo do sada postojeće komunalne policije, već i državne uprave u celini.

Ključne reči: komunalna milicija, organizacija, poslovi, ovlašćenja, sredstva prinude, policija, lokalna samouprava.

Uvođenje lokalne komunalne takse

USTAVNO PRAVO

Uvođenje lokalne komunalne takse

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave nije predviđena mogućnost uvođenja lokalne komunalne takse za postavljanje linijskih infrastrukturnih objekata ispod ili iznad javne površine, već samo za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe.