Tag Archives for " legalizacija "

Legalizacija oružja i krivično gonjenje

UDK: 351.753(497.11)”2019″
343.344

LEGALIZACIJA ORUŽJA I KRIVIČNO GONJENJE
Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: Cilj legalizacije oružja je da se smanji količina oružja koje građani nelegalno poseduju. Da li je isključeno krivično gonjenje za neovlašćeno držanje i nošenje vatrenog oružja u vremenu legalizacije, pitanje je koje ranije nije bilo sporno, jer je takva bila sudska praksa naših sudova, pa i Vrhovnog suda Srbije, a kasnije i Vrhovnog kasacionog suda. Međutim, odlukom Apelacionog suda u Beogradu Kž1 broj 299/19 od 16. 4. 2019. godine odstupljeno je od dotadašnje prakse, jer je zauzet stav da za vreme trajanja legalizacije nije automatski isključena krivična odgovornost za krivično delo iz člana 348. KZ svih lica koja neovlašćeno drže ili nose oružje, već je samo data mogućnost licima koja neovlašćeno poseduju vatreno oružje, da u roku za legalizaciju ili od nadležnog državnog organa zatraže dobijanje odgovarajućeg akta (dozvole) ili da oružje predaju nadležnom organu. O ovom pitanju raspravljano je i na sednici Krivičnog odeljenja Apalecionog suda u Beogradu.

Ključne reči: oružje, legalizacija, krivična odgovornost.

Ugovor o građenju i upravni akti u procesu građenja

UDK: 347.44:69

UGOVOR O GRAĐENJU I UPRAVNI AKTI U PROCESU GRAĐENJA
Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

“U čoveku postoji nasušna potreba za gradnjom.”
Emir Kusturica, “Politika”, 4. 4. 2015. godine, str. 8

Rezime: Ugovor o građenju sa obaveznom pismenom formom spada u značajnije ugovore obligacionog prava, a sporovi nastali povodom izvršenja njegovih ugovorenih odredbi predstavljaju komplikovane sporove, dužeg trajanja sa vrlo čestim skupim veštačenjima kod privrednih i redovnih sudova.
Sam proces građenja sadrži i određene pretpostavke vezane za donošenje odgovarajućih akata sa pravnom prirodom upravnih akata iz nadležnosti organa uprave i sa njihovom sudskom kontrolom u upravnom sporu kod Upravnog suda. Zajednički cilj u svim tim postupcima je njihovo ubrzanje kako bi investitori mogli što pre da grade, a budući investitori stekli sigurnost da će njihove poslovne odluke o pristupanju gradnji biti isplative.
U referatu su data i nova rešenja sadržana u ugovoru o građenju iz Prednacrta građanskog zakonika.
Posebno pitanje je legalizacija bespravno izgrađenih objekata koje upotpunjuje sliku realnosti građenja u Srbiji. Uspostavljanje sklada između faktičkog i pravnog u domenu bespravne gradnje treba da omogući vlasnicima da se koriste ovlašćenjima koja im svojina na nepokretnostima daje.
Ključne reči: ugovor o građenju, objedinjena procedura, građevinska i upotrebna dozvola, legalizacija, ZOO, Prednacrt građanskog zakonika RS.