Tag Archives for " porez "

Utaja poreza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Utaja poreza

Krivično delo utaja poreza može postojati samo u odnosu na one prihode koji podležu oporezivanju, a koji su to prihodi propisuje se posebnim zakonima i drugim propisima u oblasti poreza.

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja

UPRAVNO PRAVO

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja

Pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastreva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, a zastarelost počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje, dok zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Dopunski postupak za utvrđivanje poreske obaveze

UPRAVNO PRAVO

Dopunski postupak za utvrđivanje poreske obaveze

Dopunski postupak za utvrđivanje poreske obaveze sprovodi se, pored ostalog, i u slučaju kada žalilac u žalbi iznosi nove činjenice i dokaze koji bi mogli biti od uticaja na drukčije rešavanje stvari, ili kada žaliocu nije, a moralo je biti, omogućeno da učestvuje u postupku ili kada je žalilac propustio da učestvuje u postupku, ali je u žalbi opravdao to propuštanje.

Aspekti procesuiranja krivičnih djela iz oblasti carina i poreza

UDK: 343.123.5:343.359(497.6)

ASPEKTI PROCESUIRANJA KRIVIČNIH DJELA IZ OBLASTI CARINA I POREZA
Prof. dr Osman N. Jašarević, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Damir Bilić MA, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.

Rezime: Budući da porezi predstavljaju najvažniji i najizdašniji javni prihod i oblik prisilnog davanja koji nameće država, a koji nije namjenski usmjeren i nema izravnu protučinidbu, njihova evazija ili utaja, izazvana brojnim faktorima – finansijske, moralne i psihološke prirode, uzrokuje negativne posljedice po organizaciju i funkcioniranje države, tako da država mora poduzimati efikasne mjere i radnje s ciljem spriječavanja izbjegavanja plaćanja poreza putem pronalazaka rupa u zakonu ili putem korištenja po zakonu odobrenih povlastica (zakonita evazija), kao i izbjegavanja plaćanja poreza kriminalnim aktivnostima, odnosno prikrivanjem stanja bilanse (nezakonita evazija).

Ključne riječi: porez, carina, evazija, malverzacije.

Krivičnopravne specifičnosti poreznih utaja BiH (II deo)

UDK:343.359.2(497.6)
336.225.68(497.6)

KRIVIČNOPRAVNE SPECIFIČNOSTI POREZNIH UTAJA BiH (II deo)
Damir Bilić, MA, Sarajevski kiseljak d. d, Bosna i Hercegovina.

Rezime: U ovom radu autor je usmjerio pažnju i interes na krivičnopravne specifičnosti poreza i porezne utaje uvažavajući krivičnopravni koncept odnosno zakonski opis krivičnog djela koji neposredno određuju objektivno-subjektivne elemente navedenog krivičnog djela. U ovom radu se artikuliše historijski osvrt na nastanak porezne utaje, uključujući njegovo pojmovno određenje, vrste i shvatanje u naučno-stručnoj literaturi kao i faktore etiološke prirode koji neposredno ili posredno utiču na nastanak. Također, autor je u rad inkorporirao i analizirao i fenomenološke aspekte odnosno pojavne oblike porezne utaje akcentirajući aktuelne i najčešće oblike i mogućnosti izbjegavanja poreskih obaveza u praksi. Shodno naprijed navedenom, izvršen je osvrt na porezni sistem Bosne i Hercegovine sa posebnim akcentom na krivičnopravnu prirodu krivičnih djela iz oblasti poreza, uvažavajući bitne krivičnopravne odrednice. Na kraju, autor je na osnovu sveobuhvatne kritičke analize krivičnopravne prirode porezne utaje i poreznog sistema Bosne i Hercegovine ukazao na određene anomalije koje kao takve egzistiraju u poreznom sistemu, te ukazao na opravdanu i svrsishodnu potrebu odgovarajućih intervencija u smislu preventivno-represivnog djelovanja u budućem periodu.

Ključne riječi: porez, porezna utaja, porezni sistem BiH.

Krivičnopravne specifičnosti poreznih utaja BiH (I deo)

UDK:343.359.2(497.6)
336.225.68(497.6)

KRIVIČNOPRAVNE SPECIFIČNOSTI POREZNIH UTAJA BiH (I deo)
Damir Bilić, MA, Sarajevski kiseljak d. d, Bosna i Hercegovina.

Rezime: U ovom radu autor je usmjerio pažnju i interes na krivičnopravne specifičnosti poreza i porezne utaje uvažavajući krivičnopravni koncept odnosno zakonski opis krivičnog djela koji neposredno određuju objektivno-subjektivne elemente navedenog krivičnog djela. U ovom radu se artikuliše historijski osvrt na nastanak porezne utaje, uključujući njegovo pojmovno određenje, vrste i shvatanje u naučno-stručnoj literaturi kao i faktore etiološke prirode koji neposredno ili posredno utiču na nastanak. Također, autor je u rad inkorporirao i analizirao i fenomenološke aspekte odnosno pojavne oblike porezne utaje akcentirajući aktuelne i najčešće oblike i mogućnosti izbjegavanja poreskih obaveza u praksi. Shodno naprijed navedenom, izvršen je osvrt na porezni sistem Bosne i Hercegovine sa posebnim akcentom na krivičnopravnu prirodu krivičnih djela iz oblasti poreza, uvažavajući bitne krivičnopravne odrednice. Na kraju, autor je na osnovu sveobuhvatne kritičke analize krivičnopravne prirode porezne utaje i poreznog sistema Bosne i Hercegovine ukazao na određene anomalije koje kao takve egzistiraju u poreznom sistemu, te ukazao na opravdanu i svrsishodnu potrebu odgovarajućih intervencija u smislu preventivno-represivnog djelovanja u budućem periodu.

Ključne riječi: porez, porezna utaja, porezni sistem BiH.

Zastarelost naplate poreza i sporednih poreskih davanja

USTAVNO PRAVO

Zastarelost naplate poreza i sporednih poreskih davanja

Pravo poreske uprave na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, a zastarelost počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je utvrđen porez, odnosno sporedno poresko davanje, odnosno u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Pojam i pravna priroda boravišne takse

UDK: 338.486.1:35.073.6(497.11)

POJAM I PRAVNA PRIRODA BORAVIŠNE TAKSE
Prof. dr Velisav Marković, Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Valjevo.

Rezime: Boravišna taksa je naknada za korišćenje komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mestu, a koju plaća domaći ili strani državljanin koji se izvan svog mesta prebivališta koristi uslugama noćenja u ugostiteljskim objektima za smeštaj. Boravišna taksa je prihod turističkih organizacija gradova ili opština, odnosno međuo-pštinske turističke organizacije, ukoliko je osnovana, i Turističke organizacije Republike Srpske zbog čega je ista vrlo značajna za razvoj i promociju turizma.
U radu autor predstavlja normativno uređenje pojma boravišna taksa u Republici Srpskoj kao i u uporednom pravu. Pored toga autor predstavlja pravnu prirodu boravišne takse koja iako u nazivu pojma ima reč “taksa” po pravnoj prirodi nije taksa.
Ključne reči: porez, taksa, boravišna taksa, naknada za korišćenje javnih dobara.