Tag Archives for " prepoznavanje okrivljenog kao dokaz u postupku "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je vreme smrti nekog lica koje je žrtva krivičnog dela preširoko i paušalno određeno, tada je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer o odlučnoj činjenici nisu dati jasni i argumentovani razlozi s obzirom da je obeležje krivičnog dela ubistva između ostalog i nastupanje smrti kao posledice delatnosti upravljene na lišavanje života drugog lica, zbog čega je neophodno utvrditi vreme smrti.

Prepoznavanje lica

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Prepoznavanje lica

Prepoznavanje lica se može izvršiti i uz pomoć fotografija i na takvom dokazu – zapisniku o prepoznavanju lica, se može zasnovati sudska odluka.