Tag Archives for " sportisti "

Naknada štete koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima

Pravo na naknadu štete koju pretrpi sportista i sportski stručnjak pri bavljenju sportskim aktivnostima ne obuhvata onu štetu, koja je, u skladu sa sportskim pravilima, rezultat uobičajenih opasnosti i rizika bavljenja određenom sportskom aktivnošću.

Dodela nacionalnog sportskog priznanja

UPRAVNO PRAVO

Dodela nacionalnog sportskog priznanja

Zahtev za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade podnosi se Ministarstvu u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana završetka međunarodnog sportskog takmičenja na kome je postignut relevantan sportski rezultat, odnosno u roku od 30 dana od dana službenog priznavanja postignutog svetskog rekorda od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Novi Zakon o sportu, na prvi pogled

UDK: 349::796(497.11)

NOVI ZAKON O SPORTU, NA PRVI POGLED
Prof. dr Zoran Ivošević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u penziji.

Rezime: Novi Zakon o sportu stupio je na snagu 16. februara 2016. godine. Bolji je od svih prethodnih u poslednjih 25 godina. Građu Zakona čine odredbe o: bavljenju sportom; sportistima i sportskim stručnjacima; sportskim organizacijama i njihovim asocijacijama; preduzetnicima u sportu; dečjem, školskom i univerzitetskom sportu; sportskim priredbama i objektima; opštem interesu i nacionalnoj strategiji u sportu; kategorizaciji i evidencijama u sportu; nadzoru nad primenom sportskih propisa; rešavanju sporova u sportu. Pored vrlina, ovaj tekst ukazuje i na mane Zakona.

Ključne reči: sport, sportisti, sportske organizacije, preduzetnici u sportu, opšti interes, sportske priredbe, sportski objekti, kategorizacija i evidencije.