Tag Archives for " povreda krivičnog zakona "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je vreme smrti nekog lica koje je žrtva krivičnog dela preširoko i paušalno određeno, tada je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer o odlučnoj činjenici nisu dati jasni i argumentovani razlozi s obzirom da je obeležje krivičnog dela ubistva između ostalog i nastupanje smrti kao posledice delatnosti upravljene na lišavanje života drugog lica, zbog čega je neophodno utvrditi vreme smrti.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko se na glavnom pretresu gde je za određeno krivično delo obavezna odbrana okrivljenog od strane branioca, umesto advokata kao branilac pojavio advokatski pripravnik, tada može biti učinjena i bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na pojedina poreska krivična dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda Krivičnog zakona u odnosu na pojedina poreska krivična dela

Na učinioca krivičnog dela primenjuje se zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, a ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, primeniće se zakon koji je najblaži za učinioca.