Tag Archives for " prekoračenje nužne odbrane "

Ubistvo izvršeno u prekoračenju nužne odbrane

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ubistvo izvršeno u prekoračenju nužne odbrane

Kad se ubistvo izvršeno u prekoračenju nužne odbrane usled jake razdraženosti izazvane napadom poginulog podudara sa ubistvom na mah, po principu primene blažeg zakona, delo se kvalifikuje kao ubistvo iz člana 113. KZ, uz primenu odredbe o prekoračenju granica nužne odbrane, jer to predstavlja povoljniju krivičnopravnu situaciju za takvog učinioca zbog mogućnosti oslobođenja od kazne.