Tag Archives for " teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti "

Ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti

U radnjama okrivljenog postoje elementi kvalifikovanog oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti kada je ocu i sinu – oštećenim licima uputio reči pretnje „da može da ih odrobija kada on to hoće“ držeći u ruci oštar predmet usmeren prema oštećenima, bez obzira što pretnja nije realizovana.

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Kada je optuženi vozilo parkirao na zemljanoj površini van kolovoza, koja je pod nagibom prema kolovozu, izašao iz vozila a prethodno nije preduzeo potrebne mere kako bi sprečio da se vozilo samo pokrene, nije zaključao vrata na vozilu, niti je aktivirao parkirnu kočnicu a ručicu menjača ostavio u neutralnom položaju usled kojih propusta optuženog je došlo do samopokretanja vozila unazad, a zatim i kontakta vozila sa telom pešaka, koja se propisno kretala, što je rezultiralo time da bude pregažena ovim vozilom, zadobije teške telesne povrede opasne po život, koje su uslovile i smrtni ishod pešaka koja je preminula na licu mesta, tada se u radnjama optuženog stiču obeležja kvalifikovanog oblika krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti.

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Način na koji je optuženi upravljao viljuškarom i započeo radnju skretanja ulevo, time što je prilikom skretanja viljuškara ulevo sa transportnog puta za viljuškare ka rampi za odlaganje master bala, udario u potkolenicu noge sada pok. oštećenog predstavlja osnovni uzrok nastanka ove nezgode pri čemu je optuženi imao tehničke mogućnosti da uoči pešaka, zbog čega je bio dužan da se uveri da ovaj manevar može da učini bezbedno, pa je takvim propustom optuženi učinio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teži oblik krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti

Za postojanje težeg oblika krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti nije neophodno da drugo oštećeno lice bude neposredno prisutno u trenutku kada okrivljeni izgovara reči pretnje koje su upućene njemu, već je dovoljno da je to drugo oštećeno lice saznalo za upućenu pretnju okrivljenog napadom na njegov život i telo i da je ona kod njega stvorila osećaj straha, nespokojstva ili uznemirenja za svoj život i telo.