Tag Archives for " naknada troškova parničnog postupka "

Naknada troškova parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Naknada troškova parničnog postupka

Kada je tužilja u pravnosnažno okončanom postupku uspela sa tužbenim zahtevom za isplatu naknade nematerijalne štete i dosuđeni su joj troškovi, a u drugoj parnici povodom istog činjeničnog i pravnog osnova, je podnela tužbu za isplatu naknade materijalne štete od istog tuženika, tada nema pravo na naknadu parničnih toškova jer je pravo mogla da ostvari u prethodnoj parnici.

Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

Kada je tužilac uspeo u sporu protiv tuženika Nacionalne službe zapošljavanja i pravnosnažnom presudom je obavezan tuženik da plati tužiocu iznose na ime manje uplaćene novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, a tuženik nije istovremeno uplatio i doprinose za PIO, pa u novoj parnici radi isplate doprinosa tužiocu, isti u sporu uspe, ima pravo na naknadu parničnih troškova i u toj drugoj parnici.

Pravo na zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Pravo na zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova postupka

Pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova parničnog postupka pripada od dana izvršnosti presude, a ne od presuđenja do isplate.
I z o b r a z l o ž e n j a:
Po oceni Vrhovnog kasacionog suda tužiocu, primenom čl. 277. i 324. Zakona o obligacionim odnosima, pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđeni iznos troškova parničnog postupka pripada od dana izvršnosti presude, a ne od presuđenja do isplate, kako je to ocenio prvostepeni sud. Međutim, u smislu člana 419. u vezi člana 395. ZPP, odluka o početku toka kamate na troškove postupka nije mogla biti preinačena na štetu tužioca, zbog čega je rešenje o troškovima postupka u ovom delu moralo biti potvrđeno.

(Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 2928/19 od 11. III 2020)