Tag Archives for " obračun troškova krivičnog postupka "

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

Kada dokazni predlozi okrivljenog bez obzira na sadržinu ne bi imali uticaj na drugačiju odluku suda u krivičnopravnoj stvari, pravilan je stav prvostepenog suda da se ti predlozi odbiju jer bi samo vodili odugovlačenju postupka i stvaranju bespotrebnih troškova.

Obračun troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obračun troškova krivičnog postupka

Kada je tokom krivičnog postupka od strane javnog tužioca više puta menjana pravna kvalifikacija krivičnog dela koje je okrivljenima stavljeno na teret, troškovi krivičnog postupka obračunavaju se prema zaprećenoj kazni za ono krivično delo za koje se vodi krivični postupak u momentu kada su od strane branioca preduzete procesne radnje, a ne u odnosu na krivično delo koje je okrivljenima stavljeno na teret u trenutku kada je krivični postupak pravnosnažno okončan.