Tag Archives for " posebno rešenje o troškovima krivičnog postupka "

Odbacivanje kao nedozvoljene žalbe na rešenje

KRIVIČNO PRAVO

PROCESNO PRAVO

Odbacivanje kao nedozvoljene žalbe na rešenje

Bez obzira što je u rešenju vanraspravnog veća prvostepenog suda u vezi sa troškovima krivičnog postupka data pouka o pravnom leku, protiv tog rešenja kao drugostepenog žalba nije dozvoljena.