Tag Archives for " odgovornost privremenog zastupnika kapitala "

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

PRIVREDNO PRAVO

Urednost optužnog predloga povodom privrednog prestupa

U slučaju proširenja optužnog predloga, optužni predlog mora sadržati sve elemente optužnog predloga kao samostalnog akta.

Odgovornost privremenog zastupnika kapitala za štetu pričinjenu subjektu privatizacije

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost privremenog zastupnika kapitala za štetu pričinjenu subjektu privatizacije

Privremeni zastupnik kapitala odgovara neposredno svojom ličnom imovinom za štetu nanetu subjektu privatizacije, ako je do štete došlo namerno ili krajnjom nepažnjom.