Tag Archives for " Krivični zakonik "

Krivično delo polno uznemiravanje iz člana 182a KZ u svetlu odluke Ustavnog suda Srbije Uz br. 36/18 od 24. maja 2018.

UDK: 343.541(497.11)

KRIVIČNO DELO POLNO UZNEMIRAVANJE IZ ČLANA 182A KZ U SVETLU ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE UZ BR. 36/18 OD 24. MAJA 2018.
Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku.

Rezime: Krivično delo polno uznemiravanje uvedeno je u Krivični zakonik radi usklađivanja sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima. Krivičnim delom polno uznemiravanje iz člana 182a KZ se u stvari štiti polna sloboda, polno dostojanstvo svakog lica bez obzira na pol ili starost.

Ključne reči: Krivični zakonik, polno uznemiravanje, nasilje u porodici, nasilje nad ženama,nedozvoljene polne radnje, povreda dostojanstva, ponižavanje, strah.

Prevare u osiguranju – vidovi ispoljavanja i oblici inkriminisanja

UDK: 343.72:368.022(4)

PREVARE U OSIGURANJU – VIDOVI ISPOLJAVANJA I OBLICI INKRIMINISANJA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.
Darko Božić, Triglav osiguranje, Ljubljana.

Rezime: Nesporno je da prevare u osiguranju ne pogađaju samo društva za osiguranje, već pogađaju i krajnje korisnike – osiguranike, jer su oni ti koji na kraju plaćaju višu cenu polise osiguranja – premiju, kako bi nadoknadili gubitke koje trpe kako zbog otkrivenih, tako i neotkrivenih slučajeva prevara u osiguranju. Društva za osiguranje u Republici Srbiji ne objavljuju rezultate otkrivenih slučajeva prevara, ali se na osnovu svetskih procena i iskustava može prihvatiti da je i u našoj zemlji procenat lažnih odštetnih zahteva na nivou 10% isplaćenih šteta, što je izuzetno visoka suma. Polazeći od toga, u ovom radu se analizira zakonski opis trenutno važećeg krivičnog dela „Prevara u osiguranju“ iz člana 223a KZ RS, odnosno vrši se njegovo upoređenje sa odgovarajućim inkriminacijama u nekim stranim zemljama. Prikazuju se i tipovi izvršilaca, te najčešći oblici njegovog izvršenja u Srbiji i šire (fingirane saobraćajne nezgode i krađe vozila, fingirane telesne povrede, fingirane provalne ili druge teške krađe, fingirani požari).

Ključne reči: osiguranje lica i imovine, prevare u osiguranju, fingirane saobraćajne nezgode, fingirana krivična dela, fingirani požari i oštećenja, Krivični zakonik.

Izmene i dopune materijalnog, procesnog i izvršnog krivičnog zakonodavstva Srbije iz 2019. godine

UDK: 343.2/.7(497.11)

IZMENE I DOPUNE MATERIJALNOG, PROCESNOG I IZVRŠNOG KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 2019. GODINE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Sredinom 2019. godine došlo je do značajnih izmena u materijalnom, procesnom i izvršnom krivičnom zakonodavstvu, koje se odnose na suzbijanje teških krivičnih dela u sferi organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, pranja novca, i sveukupnog finansijskog kriminaliteta. Nesporno je da se donošenje Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2019. godine direktno odrazilo i na noveliranje odredbi Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, dok bi se za novelu Zakonika o izvršenju krivičnih sankcija moglo zaključiti da nije u neposrednoj vezi sa tim, ali se definitivno uklapa u tekuće reforme krivičnog zakonodavstva. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji novodonetih zakona, koji će se delimično primenjivati od decembra 2019. godine, ukazano je na razloge za njegovo donošenje, precizirani su vidovi i modaliteti kriminaliteta na koje se oni odnose, i analizirane novine u njihovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutih zakona za krivičnopravnu teoriju i praksu. To posebno važi za uvođenje kazne doživotnog zatvora u naš pravni sistem, ali i za ispunjavanje obaveza proisteklih iz izveštaja komiteta međuvladinih tela MANIVAL i FATF, kao i odredbi Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma.

Ključne reči: Krivični zakonik, krivični postupak, doživotni zatvor, uslovni otpust, oduzimanje imovine, sudija za izvršenje.

Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350. KZ

UDK: 343.343.6

KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI IZ ČLANA 350. KZ
Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Za bolje razumevanje ovog krivičnog dela neophodno je konsultovati prateće propise a to su posebno: Zakon o prelaženju državne granice i kretanju u pograničnom pojasu, Zakon o strancima i Zakon o putnim ispravama.
Upravo biće krivičnog dela o kojem je reč, sa svojim elementima, opredeljuje brojne životne i karakteristične situacije, a sudska praksa u vezi sa ovim krivičnim delom je bogata.
Ključne reči: Krivični zakonik, krivično delo prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, odnos sa drugim krivičnim delima, krivično procesno pravo.

Promene predviđene u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

UDK: 343.26(497.11)

PROMENE PREDVIĐENE U NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA
Prof. dr Nataša Mrvić Petrović, Institut za uporedno pravo, Beograd.

Rezime: U radu se analizira Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika. Ukazuje se da su najvažnije izmene u sistemu kazni (uvođenje doživotnog zatvora i kućnog zatvora) i u grupi krivičnih dela protiv privrede. Autor ukazuje na razloge izmena, ispituje kriminalno-političku opravdanost novih predloga i analizira razlike u odnosu na sadašnje zakonske odredbe.

Ključne reči: Krivični zakonik, doživotni zatvor, zatvor, kućni zatvor, krivična dela protiv privrede, korupcija.

Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe u sudskoj praksi

UDK: 140.142:343.711

NAROČITO DRZAK NAČIN KAO BITAN ELEMENAT KRIVIČNOG DELA TEŠKE KRAĐE U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U radu su prikazani brojni primeri iz sudske prakse koji se odnose na krivično delo teška krađa iz člana 204. stav 1. tačka 3. KZ, odnosno krađa izvršena na naročito drzak način. U pitanju je krivično delo koje je, sa jedne strane, u nadležnosti osnovnog suda često u sudskom postupku, a sa druge strane radi se o krivičnom delu koje pripada određenim pravnim standardima u pogledu bitnog elementa, jer u Zakonu (Krivični zakonik ili neki drugi) nema čvrstih kriterijuma koji opredeljuju bitan elemenat toga krivičnog dela, a to je naročito drzak način postupanja.

Ključne reči: krivično delo na naročito drzak način, Krivični zakonik, sporne situacije u vezi navedenog krivičnog dela.

Vanbračna zajednica sa maloletnikom

UDK: 343.55

VANBRAČNA ZAJEDNICA SA MALOLETNIKOM
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Krivično delo iz člana 190. Krivičnog zakonika sa nazivom “Vanbračna zajednica sa maloletnikom“ može se sastojati u življenju punoletnog lica u vanbračnoj zajednici sa maloletnikom (stav 1) ili u omogućavanju ili navođenju maloletnika da sa punoletnim licem živi u vanbračnoj zajednici. Ovaj drugi oblik izvršenja moguć je samo od strane roditelja, usvojioca ili staraoca, a ispoljava se kao osnovni (stav 2) i kao teži oblik izvršenja (stav 3). U oba slučaja inkriminacija ima blanketni karakter, delo je po svojoj prirodi trajno, pasivni subjekt može biti samo lice starije od 14 a mlađe od 18 godina koje nije u punovažnom braku sa punoletnim licem. Zanimljiv je i odnos ovog sa srodnim krivičnim delima, a posebno (ne)mogućnost njegovog sticaja sa deliktom obljube sa detetom. Najzad, na potrebu detaljnije analize ovog krivičnog dela ukazuje i aktuelna sudska praksa u Republici Srbiji.

Ključne reči: Krivični zakonik, Porodični zakon, maloletnik, dete, vanbračna zajednica, obljuba, koristoljublje.

Razbojništvo

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo

Krivični zakonik, nakon izmena 2009. godine, ne predviđa izvršenje razbojništva od strane više lica kao oblik ovog krivičnog dela, već samo izvršenje dela od strane grupe ili organizovane kriminalne grupe.