Tag Archives for " brisanje osude "

Zakonska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija

Nadležni organ koji donosi rešenje o zakonskoj rehabilitaciji, mora da utvrdi ne samo da li lice koje traži zakonsku rehabilitaciju u određenom periodu nije bilo osuđeno, već i da protiv tog lica nije u toku krivični postupak za novo krivično delo učinjeno pre isteka roka predviđenog za zakonsku rehabilitaciju.

Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

PRESTUPNO PRAVO

Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

Pravnom licu i odgovornom licu koje je više puta bilo osuđivano za privredni prestup brisaće se ranije osude, ako u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude kojom je izrečena poslednja kazna ne učini novi privredni prestup, odnosno ako odgovorno lice ne učini krivično delo koje sadrži obeležje privrednog prestupa.

Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

PRIVREDNO PRAVO

Brisanje osude za učinjeni privredni prestup

Pravnom licu i odgovornom licu koje je više puta bilo osuđivano za privredni prestup brisaće se ranije osude, ako u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude kojom je izrečena poslednja kazna ne učini novi privredni prestup, odnosno ako odgovorno lice ne učini krivično delo koje sadrži obeležje privrednog prestupa.

Brisanje osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Brisanje osude

Ukoliko organ nadležan za vođenje kaznene evidencije ne donese rešenje o nastupanju zakonske rehabilitacije, osuđeno lice može zahtevati da se utvrdi da je rehabilitacija nastupila po zakonu, a ako nadležni organ ne postupi po zahtevu osuđenog u roku od 30 dana od dana prijema zahteva osuđeni može tražiti da sud koji je u prvom stepenu izrekao presudu donese rešenje o rehabilitaciji.