Tag Archives for " novčano kažnjavanje "

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela

Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela počinje teći od momenta kada je preduzeta radnja poslednjeg dela koje je obuhvaćeno produženim krivičnim delom, a rok se određuje prema pravnoj kvalifikaciji koja je prihvaćena za produženo krivično delo.

Povraćaj novčanog iznosa uplaćenog umesto krivične sankcije

STVARNO PRAVO

Povraćaj novčanog iznosa uplaćenog umesto krivične sankcije

Kada je tužilac uplatio novčani iznos namenjen za humanitarne svrhe, nakon proteka roka određenog naredbom, a u međuvremenu je protiv njega pokrenut krivični postupak u kojem je doneta osuđujuća presuda, tada on ima pravo zahtevati povraćaj datog novčanog iznosa po osnovu neosnovanog obogaćenja.

Zamena novčane kazne kaznom zatvora i virus korona

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zamena novčane kazne kaznom zatvora i virus korona

Ako okrivljeni po pravnosnažnoj krivičnoj presudi od 8. novembra 2019. do 11. marta 2020. godine nije platio novčanu kaznu niti je započeo plaćanje iste, ne može se pozivati na pandemiju virusa korona kao razlog neplaćanja, bez obzira što je prevodilac za italijanski jezik.

Načelo efikasnosti i ekonomičnosti u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

UDK: 347.952(497.11)

NAČELO EFIKASNOSTI I EKONOMIČNOSTI U ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU
Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Duži niz godina pravosuđe Srbije nastoji da sudski sistem organizuje tako da se suđenja odvijaju u razumnom roku i da se otkloni „usko grlo“ u izvršenju pravnosnažnih sudskih odluka.
Dosadašnji rezultati nisu za pohvalu. Oni su nastali kao rezultat neuspešnih reformi, nedovoljno dobrih zakonskih projekata, nedovoljne organizovanosti sudskog sistema, kako u pogledu infrastrukturne opremljenosti, tako i u pogledu subjektivnih resursa.
Upoznavanje sa praksom Evropskog suda za ljudska prava sve više dobija na značaju, a implementacija evropskih standarda u domaće zakonodavstvo, postaje neminovna potreba.
Primena novog ZIO će pokazati vrlo brzo da li su odredbe o ekonomičnosti i efikasnosti postupka izvršenja dobro odmerene, i da li će doprineti delotvornom ubrzanju postupka. Neki od važnijih evropskih standarda su navedeni u referatu, pa svaki čitalac ZIO i referata može da oceni da li su i u kojoj meri implementirani.

Ključne reči: izvršenje pravnosnažne presude, izvršni postupak kao nastavak parničnog postupka, pomoć drugih državnih organa u izvršenju kao zakonska dužnost, ekonomičnost i efikasnost, skraćenje rokova, razumni rok, izdavanje poternice, izdavanje objave, novčano kažnjavanje, uloga javnog izvršitelja, evropski standardi u izvršnom postupku.