Tag Archives for " sudska odluka "

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

U skladu sa Ustavom zajemčenim pravom na pravično suđenje, drugostepeni sud mora obrazložiti sva bitna pitanja koja su izneta u žalbi, a ne da paušalno prihvati ocenu prvostepenog suda, bez davanja konkretnog obrazloženja.