Tag Archives for " pozivanje na povredu prava na suđenje u razumnom roku "

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka čiji je prigovor na ubrzanje postupka usvojen i utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, stiče pravo na pravično zadovoljenje kada istekne rok u kome je sudija bio dužan da preduzme naložene procesne radnje za okončanje postupka.

Povreda prava na odluku o žalbi povodom pritvora

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na odluku o žalbi povodom pritvora

Povređeno je pravo na odluku o žalbi na pritvor kada o žalbi na određivanje pritvora nadležni sud ne odluči i svoju odluku ne dostavi pritvorenom licu u roku od 48 časova od momenta određivanja pritvora.