Tag Archives for " smrti jedinstvenog suparničara "

Nastavak prekinutog parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Nastavak prekinutog parničnog postupka

Kada je parnični postupak radi deobe prekinut usled smrti stranke, a potom je postupak nastavljen, tek tada a u daljem toku postupka mogu se utvrđivati uslovi za deobu određenih parcela koje su obuhvaćene predlogom za deobu.

Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Ako se vodi parnica po tužbi banke protiv tuženih od kojih je jedan korisnik kredita a drugi je jemac – garant, smrt jednog tuženika nije razlog prekidu parničnog postupka prema oba tuženika.

Jedinstveni suparničari

PROCESNO PRAVO

Jedinstveni suparničari

Ako se po zakonu ili zbog prirode pravnog odnosa spor može rešiti samo na jednak način prema svim suparničarima (jedinstveni suparničari), oni se smatraju kao jedna parnična stranka, pa kada neko od njih propusti koju parničnu radnju, parnične radnje delatnih suparničara protežu se i na njih.

Uticaj smrti jedinstvenog suparničara na ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka

PROCESNO PRAVO

Uticaj smrti jedinstvenog suparničara na ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka

Kada u postupku povodom podnetog predloga za ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka, umre stranka sa svojstvom jedinstvenog suparničara ima mesta prekidu tog postupka i kad se razlog za ponavljanje ne odnosi na njega.