Tag Archives for " stvarna nadležnost "

Stvarna nadležnost za odlučivanje o zahtevu za poništaj rešenja o postavljenju sekretara skupštine opštine

UPRAVNO PRAVO

Stvarna nadležnost za odlučivanje o zahtevu za poništaj rešenja o postavljenju sekretara skupštine opštine

Za odlučivanje o tužbenom zahtevu za poništaj rešenja o postavljenju sekretara skupštine gradske opštine, stvarno je nadležan Upravni sud.

Stvarna nadležnost i otvaranje stečajnog postupka

PROCESNO PRAVO

Stvarna nadležnost i otvaranje stečajnog postupka

Osnovnom sudu prestaje nadležnost da postupa kada se u toku parničnog postupka otvori stečajni postupak nad tuženim, s obzirom da je u smislu člana 25. stav 1. tačka 4. Zakona o uređenju sudova stvarno nadležan da sudi privredni sud pred kojim se vodi stečajni postupak.

Sporno shvatanje nadležnosti u presudi Upravnog suda

UDK: 35.076/.078

SPORNO SHVATANJE NADLEŽNOSTI U PRESUDI UPRAVNOG SUDA
Julijana Nedeljković, dipl. pravnik, Uprava GO Lazarevac

Rezime: Nadležnost se ispoljava kao pravo i dužnost određenog organa da obavlja jedino propisima mu poverene poslove a ne i neke druge. Određena je prinudnim propisima – i kao takva, ne sme se menjati. Zaključkom Vlade mogu se usmeriti aktivnosti učesnika u postupku pre pokretanja postupka, ali kad se on pokrene – tada je usmeravanje prepušteno zakonima. Ako se dogodi da Upravni sud zanemari odredbe o nadležnosti, onda grešku ispravlja isti sud, imajući u vidu obaveznost presuda Upravnog suda i nepostojanje redovnog pravnog leka na presude ovoga suda.

Ključne reči: pravno shvatanje, obaveznost presude, stvarna nadležnost, građevinska inspekcija, eksproprijacija, ujednačavanje sudske prakse.