Tag Archives for " jedinstveni suparničari "

Jedinstveni suparničari

PROCESNO PRAVO

Jedinstveni suparničari

Ako su prvotuženi i drugotuženi jedinstveni suparničari i ako samo jedan od njih u pismenom podnesku ospori tužbu i tužbeni zahtev tužioca, a na prvo ročište iako su uredno pozvani ne pristupe, sud ne može da donese presudu zbog izostanka zato što nisu ispunjeni svi predviđeni zakonski razlozi, jer se oni smatraju jednom parničnom strankom i dejstvo parnične radnje prvotužene se prostire i na drugotuženu stranku.

Jedinstveni suparničari

PROCESNO PRAVO

Jedinstveni suparničari

Ako se po zakonu ili zbog prirode pravnog odnosa spor može rešiti samo na jednak način prema svim suparničarima (jedinstveni suparničari), oni se smatraju kao jedna parnična stranka, pa kada neko od njih propusti koju parničnu radnju, parnične radnje delatnih suparničara protežu se i na njih.