Tag Archives for " suparničari "

Nužno suparničarstvo

PROCESNO PRAVO

Nužno suparničarstvo

U tužbi za utvrđenje stvarnih prava na nepokretnosti, na strani tuženog moraju biti obuhvaćena sva lica koja su u javnim knjigama upisana kao nosioci stvarnih prava.

Jedinstveni suparničari

PROCESNO PRAVO

Jedinstveni suparničari

Ako se po zakonu ili zbog prirode pravnog odnosa spor može rešiti samo na jednak način prema svim suparničarima (jedinstveni suparničari), oni se smatraju kao jedna parnična stranka, pa kada neko od njih propusti koju parničnu radnju, parnične radnje delatnih suparničara protežu se i na njih.