Tag Archives for " tužba "

Predmet tužbenog zahteva u upravnom sporu

UPRAVNO PRAVO

Predmet tužbenog zahteva u upravnom sporu

Tužbom se u upravnom sporu može osporavati samo konačni upravni akt, odnosno pojedinačni akt kojim se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu koga u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita.

Nedopuštenost fikcije povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Nedopuštenost fikcije povlačenja tužbe

Kada je na ročištu tužilac izjavio da ne čuje dobro i da ima zdravstvenih problema, a potom sudnicu napustio, tada nema mesta prihvatanju predloga punomoćnika tuženika da se donese rešenje kojim se tužba tužioca smatra povučenom.

1 2 3 5