Tag Archives for " procesna zajednica nužnih suparničara "

Jedinstveni suparničari

PROCESNO PRAVO

Jedinstveni suparničari

Ako se po zakonu ili zbog prirode pravnog odnosa spor može rešiti samo na jednak način prema svim suparničarima (jedinstveni suparničari), oni se smatraju kao jedna parnična stranka, pa kada neko od njih propusti koju parničnu radnju, parnične radnje delatnih suparničara protežu se i na njih.

Nepotpuna procesna zajednica nužnih suparničara

PROCESNO PRAVO

Nepotpuna procesna zajednica nužnih suparničara

Po važećem Zakonu o parničnom postupku, ako tužbom nisu obuhvaćeni svi nužni suparničari sud presudom odbija tužbeni zahtev zbog nedostatka stvarne legitimacije. Pre stupanja na snagu tog zakona, sud je iz ovog razloga odbacivao tužbu kao neurednu.